A Metro Family
A Metro Family

This was where the ladder was really needed!

A Metro Family

This was where the ladder was really needed!