Kimono by Sylvia West and Susan Davies
Kimono by Sylvia West and Susan Davies

Knitted in cotton with knitted and crocheted flowers

Kimono by Sylvia West and Susan Davies

Knitted in cotton with knitted and crocheted flowers